Skip to content

Author archives

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC)

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC) Thiết bị cần thiết Kit ESP32 Cảm biến nhiệt LYWSD03MMC Điện thoại cài app BLE Scanner Tìm kiếm Characteristic đọc nhiệt độ và độ Mở app BLE Scanner kết nối vào cảm biến LYWSD03MMC tìm kiếm Service có Characteristic mang tên (TEMPERATURE AND HUMIDITY) …