Skip to content

Author archives

Git nâng cao

Git nâng cao Reset your branch – Đặt lại nhánh Một trong những tính năng nâng cao của git đó là đặt lại nhánh của bạn, để quay trở lại (revert) những lần commit trước. Mặc định sẽ quay lại lần commit gần nhất, nhưng bạn có thể dùng commit hash để quay lại một …

Hướng dẫn sử dụng Git SSH Key

Hướng dẫn sử dụng Git SSH Key Khi clone hoặc push một dự án nếu dùng SSH Key sẽ đỡ tốn thời gian đăng nhập lại nhiều lần. SSH sử dụng 1 cặp khóa bất đối xứng (1 khóa công khai – public key và 1 khóa bí mật – private key) để mã hóa …

Một số trường hợp khi làm việc nhóm với Git

Một số trường hợp khi làm việc nhóm với Git Trường hợp 1: Người khác push code, thêm file vào branch mình đang code Dùng git pull để đồng bộ code về git pull Khi sử dụng mặc định lệnh git pull hệ thống sẽ lấy code từ remote tại branch chỉ định (local branch …

Cơ bản về Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó giúp theo dõi sự thay đổi của các file trên máy tính và điều phối công việc trên các file đó với nhiều người.