Skip to content

Tag «computer_vision»

Giới thiệu về WaveGAN

Giới thiệu về WaveGAN Giới thiệu Mạng đối sinh (Generative Adversarial Network) được công bố vào năm 2014 đã mở ra kỷ nguyên mới cho việc tạo ra dữ liệu và GAN luôn có thế mạnh trong việc tạo và ghép hình ảnh, văn bản. Đến năm 2018, WaveGAN đã đặt tiền đề cho mạng …