Skip to content

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC)

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC)

Thiết bị cần thiết

 • Kit ESP32

 • Cảm biến nhiệt LYWSD03MMC

lywsd03mmc device
 • Điện thoại cài app BLE Scanner

Tìm kiếm Characteristic đọc nhiệt độ và độ

 • Mở app BLE Scanner kết nối vào cảm biến LYWSD03MMC tìm kiếm Service có Characteristic mang tên (TEMPERATURE AND HUMIDITY)

lywsd03mmc app
 • Copy dòng mã hex của Characteristic

Khai báo MI_DATA_CHAR_UUID
const uint8_t MI_DATA_CHAR_UUID[] = {0xa6, 0xa3, 0x7d, 0x99, 0xf2, 0x6f, 0x1a, 0x8a, 0x0c, 0x4b, 0x0a, 0x7a, 0xc1, 0xcc, 0xe0, 0xeb};

Khởi tạo ble

esp_err_t mi_init(void) {
  esp_err_t ret = ESP_FAIL;
  mi_thermometer.state = MI_INIT;
  mi_thermometer.event = xEventGroupCreate();
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_READY);
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_SEARCH_DEVICE);
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_OPEN);
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_CLOSE);
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_SEARCH_SERVICE);
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_READ);
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_WRITE);
  xEventGroupClearBits(mi_thermometer.event, EVT_REGISTER);
  esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT();
  ret = esp_bt_controller_init(&bt_cfg);
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "initialize controller failed", return ret);
  ret = esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE);
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "enable controller failed", return ret);
  ret = esp_bluedroid_init();
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "init bluedroid failed", return ret);
  ret = esp_bluedroid_enable();
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "enable bluedroid failed", return ret);
  ret = esp_ble_gap_register_callback(esp_gap_cb);
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "gap register failed", return ret);
  ret = esp_ble_gattc_register_callback(esp_gattc_cb);
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "gattc register failed", return ret);
  ret = esp_ble_gattc_app_register(MI_APPID);
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "gattc app register failed", return ret);
  ret = esp_ble_gatt_set_local_mtu(200);
  ERROR_CHECKE( ret != ESP_OK, "set local MTU failed", return ret);
  xTaskCreate(&mi_task, "ble_task", 4 * 1024, NULL, 5, NULL);
  return ESP_OK;
}
 • Đoạn code khởi tạo các event cần thiết và khởi tạo module BLE

 • esp_ble_gap_register_callback(esp_gap_cb) khởi tạo hàm trả về khi có sự kiện từ lớp GAP (Generic Access Profile)

 • esp_ble_gattc_register_callback(esp_gattc_cb) khởi tạo hàm trả về khi có sự kiện từ lớp GATT (Generic Attribute Profile)

Task xử lý việc kết nối và đọc giá trị

void mi_task(void *pvParameters) {
  ESP_LOGI(TAG, "BLE start...");
  while (1) {
    switch(mi_thermometer.state) {
      case MI_INIT:
        if ((xEventGroupWaitBits(mi_thermometer.event, EVT_READY, false, true, 1000/portTICK_RATE_MS) & EVT_READY) == 0) {
          goto _continue;
        }
        ESP_LOGI(TAG, "Start scan device");
        esp_ble_gap_start_scanning(10000);
        mi_thermometer.state = MI_SCAN;
        break;
      case MI_SCAN:
        if ((xEventGroupWaitBits(mi_thermometer.event, EVT_SEARCH_DEVICE, false, true, 1000/portTICK_RATE_MS) & EVT_SEARCH_DEVICE) == 0) {
          goto _continue;
        }
        ESP_LOGI(TAG, "Open connect to ["ESP_BD_ADDR_STR"]", ESP_BD_ADDR_HEX(mi_thermometer.bda));
        esp_err_t ret = esp_ble_gattc_open(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.bda, BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC, true);
        ERROR_CHECKE(ret != ESP_OK, "gattc open failed", continue);
        mi_thermometer.state = MI_CONNECT;
        break;
      case MI_CONNECT:
        if ((xEventGroupWaitBits(mi_thermometer.event, EVT_OPEN, false, true, 1000/portTICK_RATE_MS) & EVT_OPEN) == 0) {
          goto _continue;
        }
        mi_thermometer.state = MI_SEARCH_SERVICE;
        break;
      case MI_SEARCH_SERVICE:
        _mi_read_device_services();
        mi_thermometer.state = MI_READ_MODEL;
        break;
      case MI_READ_MODEL:
        if(_mi_read_handle(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.model_char.handle, 200/portTICK_RATE_MS) != ESP_OK)
          goto _continue;
        ESP_LOGI(TAG, "Read model: \t%s", mi_thermometer.model_char.data);
        mi_thermometer.state = MI_READ_SERIAL;
        break;
      case MI_READ_SERIAL:
        if(_mi_read_handle(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.serial_char.handle, 200/portTICK_RATE_MS) != ESP_OK)
          goto _continue;
        ESP_LOGI(TAG, "Read serial: \t%s", mi_thermometer.serial_char.data);
        mi_thermometer.state = MI_READ_FW_VER;
        break;
      case MI_READ_FW_VER:
        if(_mi_read_handle(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.fw_char.handle, 200/portTICK_RATE_MS) != ESP_OK)
          goto _continue;
        ESP_LOGI(TAG, "Read fw ver: \t%s", mi_thermometer.fw_char.data);
        mi_thermometer.state = MI_READ_HW_VER;
        break;
      case MI_READ_HW_VER:
        if(_mi_read_handle(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.hw_char.handle, 200/portTICK_RATE_MS) != ESP_OK)
          goto _continue;
        ESP_LOGI(TAG, "Read hw ver: \t%s", mi_thermometer.hw_char.data);
        mi_thermometer.state = MI_READ_SW_VER;
        break;
       case MI_READ_SW_VER:
        if(_mi_read_handle(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.sw_char.handle, 200/portTICK_RATE_MS) != ESP_OK)
          goto _continue;
        ESP_LOGI(TAG, "Read sw ver: \t%s", mi_thermometer.sw_char.data);
        mi_thermometer.state = MI_READ_BATTERY;
        break;
      case MI_READ_BATTERY:
        if(_mi_read_handle(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.battery_char.handle, 200/portTICK_RATE_MS) != ESP_OK)
          goto _continue;
        ESP_LOGI(TAG, "Read battery: %d", mi_thermometer.battery_char.data[0]);
        mi_thermometer.state = MI_READ_TEMP_HUM;
        break;
      case MI_READ_TEMP_HUM:
        if(_mi_register_for_notify(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.bda, mi_thermometer.temp_hum_char.handle) != ESP_OK)
          goto _continue;
        if(_mi_write_char_descr(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.handle_write) != ESP_OK)
          goto _continue;
        mi_thermometer.state = MI_IDLE;
        break;
      case MI_IDLE:
        if((mi_thermometer.temp != 0) && (mi_thermometer.hum != 0))
          ESP_LOGI(TAG, "Read temp: %2.1f, hum: %d", mi_thermometer.temp/100, mi_thermometer.hum);
        break;
      default:
        break;
    }
_continue:
    vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS);
  }
  vTaskDelete(NULL);
}
 • esp_ble_gap_start_scanning(10000) khởi tạo GAP tìm kiếm thiết bị từ BLE, timeout sau 10s

Thông tin thiết bị trả về trong hàm esp_gap_cb
case ESP_GAP_SEARCH_INQ_RES_EVT:
  adv_name = esp_ble_resolve_adv_data(scan_result->scan_rst.ble_adv,
                    ESP_BLE_AD_TYPE_NAME_CMPL, &adv_name_len);
  bool is_exist = false;
  if (adv_name_len > 0 && strcmp((char*)"LYWSD03MMC", (char*)adv_name) == 0) {
    is_exist = true;
  }
  if (is_exist) {
    ESP_LOGW(TAG, "Add device: %s ["MACSTR"] RSSI: %d", adv_name, MAC2STR(scan_result->scan_rst.bda), scan_result->scan_rst.rssi);
    memcpy(mi_thermometer.bda, scan_result->scan_rst.bda, sizeof(esp_bd_addr_t));
    esp_ble_gap_stop_scanning();
    xEventGroupSetBits(mi_thermometer.event, EVT_SEARCH_DEVICE);
  }
  break;
 • Tìm cảm biến có tên là “LYWSD03MMC” và lưu lại bda (Bluetooth device address) và dừng GAP scan

 • esp_ble_gattc_open(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.bda, BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC, true) mở kết nối tới cảm biến “LYWSD03MMC”

Sau khi mở kết nối hoàn tất ta tìm kiếm dịch vụ và ứng dụng _mi_read_device_services
if (esp_ble_gattc_get_service(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, NULL, service_result, &scount, 0) == ESP_OK) {
    for (uint16_t s = 0; s < scount; s++) {
      esp_gattc_char_elem_t char_result[20];
      uint16_t ccount = 20;
      if (esp_ble_gattc_get_all_char(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, service_result[s].start_handle, service_result[s].end_handle, char_result, &ccount, 0) == ESP_OK) {
        for (uint16_t c = 0; c < ccount; c++) {
          if(char_result[c].uuid.len == ESP_UUID_LEN_16) {
            if(char_result[c].uuid.uuid.uuid16 == ESP_GATT_UUID_MODEL_NUMBER_STR) {
              mi_thermometer.model_char.handle = char_result[c].char_handle;
            }
            else if(char_result[c].uuid.uuid.uuid16 == ESP_GATT_UUID_SERIAL_NUMBER_STR) {
              mi_thermometer.serial_char.handle = char_result[c].char_handle;
            }
            else if(char_result[c].uuid.uuid.uuid16 == ESP_GATT_UUID_FW_VERSION_STR) {
              mi_thermometer.fw_char.handle = char_result[c].char_handle;
            }
            else if(char_result[c].uuid.uuid.uuid16 == ESP_GATT_UUID_HW_VERSION_STR) {
              mi_thermometer.hw_char.handle = char_result[c].char_handle;
            }
            else if(char_result[c].uuid.uuid.uuid16 == ESP_GATT_UUID_SW_VERSION_STR) {
              mi_thermometer.sw_char.handle = char_result[c].char_handle;
            }
            else if(char_result[c].uuid.uuid.uuid16 == ESP_GATT_UUID_BATTERY_LEVEL) {
              mi_thermometer.battery_char.handle = char_result[c].char_handle;
            }
          }
          else {
            if(memcmp(char_result[c].uuid.uuid.uuid128, MI_DATA_CHAR_UUID, char_result[c].uuid.len) == 0) {
              mi_thermometer.temp_hum_char.handle = char_result[c].char_handle;
              esp_gattc_descr_elem_t descr_result[20];
              uint16_t dcount = 20;
              if (esp_ble_gattc_get_all_descr(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, char_result[c].char_handle, descr_result, &dcount, 0) == ESP_OK) {
                for (uint16_t d = 0; d < dcount; d++) {
                  if (descr_result[d].uuid.uuid.uuid16 == ESP_GATT_UUID_CHAR_CLIENT_CONFIG) {
                    mi_thermometer.handle_write = descr_result[d].handle;
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
 • Tìm kiếm tất cả dịch vụ có UUID trùng với UUID đã khai báo ở trên và lưu lại handle

 • Sau khi tìm kiếm được ứng dụng ta có thể đọc (Model, Serial, Firmware version, Hardware version, Software version, Battery level) qua hàm _mi_read_handle

Đối với đọc nhiệt độ và độ ẩm:

 • _mi_register_for_notify(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.bda, mi_thermometer.temp_hum_char.handle) đăng ký giá trị trả về qua notify

 • _mi_write_char_descr(mi_thermometer.gattcif, mi_thermometer.conn_id, mi_thermometer.handle_write) ghi vào characteristic để active notify

Giá trị sẽ trả về qua esp_gattc_cb
case ESP_GATTC_READ_CHAR_EVT:
case ESP_GATTC_READ_DESCR_EVT: {
  if(p_data->read.conn_id == mi_thermometer.conn_id) {
    _mi_char_data(p_data->read.value, p_data->read.value_len);
    xEventGroupSetBits(mi_thermometer.event, EVT_READ);
  }
  break;
}
case ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: {
  if(p_data->notify.conn_id == mi_thermometer.conn_id) {
    _mi_char_data(p_data->notify.value, p_data->notify.value_len);
  }
  break;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *