Skip to content

Tag «backend»

Design pattern – Observer pattern

Design pattern – Observer pattern 1. Giới thiệu về Observer Design Pattern Observer là một behavior design pattern dùng để định nghĩa một cơ chế đăng ký (Subcribe) nhằm thông báo (notify) cho nhiều đối tượng về các sự kiện xảy ra với đối tượng mà chúng đang quan sát (Observer). Hãy tưởng tượng bạn …