Skip to content

Tag «vulnerability»

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts.

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts. Smart Contract là gì? Smart Contract (Hợp đồng thông minh) là một ứng dụng dựa trên nền tảng blockchain giúp giao dịch có thể tự động diễn ra một cách tự động, minh bạch giữa 2 bên mua-bán khi đạt …