Skip to content

Prettier là gì? Và cách sử dụng Prettier trong dự án NodeJS

Prettier là gì? Và cách sử dụng Prettier trong dự án NodeJS

Prettier là gì?

Prettier là công cụ định dạng (format) code. Các ngôn ngữ mà Prettier hỗ trợ bao gồm:

 • Javascript

 • HTML

 • CSS, Less and SCSS

 • Typescript

 • Flow

 • Markdown

 • Json, YAML

 • GraphQL

Tại sao nên sử dụng Prettier?

 • Như đã nói ở trên thì Prettier sẽ hỗ trợ format code giúp cho code rõ ràng và dễ đọc hơn. Các dev sẽ không cần phải tốn thời gian tỉ mỉ trong từng dòng code, và trong các dự án có nhiều dev tham gia sẽ không gây ảnh hưởng đến việc review code chỉ vì thừa một khoảng trắng hay dư một dòng nào đó.

 • Cấu hình dễ dàng

 • Hầu hết các editor đều hỗ trợ: Vim, Atom, VSCode…​

 • Tương thích với các các công cụ lint (ví dụ: Eslint, tslint hay stylelint)

Thêm Prettier vào dự án NodeJS

 1. Thêm Prettier vào môi trường global của npm, hoặc thêm vào trong devDependencies đối với các dự án của NodeJs

  Note
  Nếu các bạn đang làm việc trong một dự án NodeJs thì khuyến khích nên cài vào devDependencies, để có thử sử dụng được bất cứ đâu.
  # Thêm vào global
  npm install -g prettier
  
  # Thêm vào devDependencies
  # npm
  npm install --save-dev prettier
  # hoặc yarn
  yarn add --dev prettier
 2. Tạo file cấu hình .prettierrc ở thư mục gốc của dực án.

  Tip
  File này sẽ được viết dưới định dạng Json hoặc YAML.
 3. Truy cập Playground để lựa chọn các style phù hợp và copy vào file cấu hình vừa tạo bên trên. Ví dụ:

  {
   "trailingComma": "es5",
   "tabWidth": 4,
   "semi": false,
   "singleQuote": true
  }
  Tip
  Đối với từng ngôn ngữ có thể sử dụng các cấu hình khác nhau trên cùng một file config bằng cách thêm vào trong overrides. Ví dụ:
  {
   "semi": false,
   "overrides": [
    {
     "files": "*.js",
     "options": {
      "semi": true
     }
    },
    {
     "files": ["*.html"],
     "options": {
      "tabWidth": 4
     }
    }
   ]
  }
 4. Thêm script vào file package.json

  {
   "scripts": {
    ...,
    "lint:fix": "prettier --write ."
   }
  }

  và chạy

  npm run lint:fix

Thêm vào Editor (VSCode)

Note
Ở đây chỉ nói về cách sử dụng trong VSCode, các editor khác có thể làm tương tự hoặc tham khảo thêm ở google
 1. Cài đặt extenssion

  Tìm và cài đặt extension Prettier - Code formatter trên Martketplace hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P và dán đoạn command dưới để cài đặt extension

  ext install esbenp.prettier-vscode
 2. Chuyển bộ format của VSCode sang Prettier

  Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+P tìm Open Settings (JSON) và thêm vào đoạn sau

  {
   // Cho mọi ngôn ngữ
   "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
   // Hoặc chỉ Javascript
   "editor.defaultFormatter": null,
   "[javascript]": {
    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
   }
  }
 3. Cấu hình

  Có thể tạo file file cấu hình như bước trên hoặc thêm vào trong settings của VSCode với các key có tiền tố (prefix) là prettier.*. Ví dụ:

  prettier.arrowParens
  prettier.bracketSpacing
  prettier.endOfLine
  prettier.htmlWhitespaceSensitivity
  prettier.insertPragma
  prettier.jsxBracketSameLine
  prettier.jsxSingleQuote
  prettier.printWidth
  prettier.proseWrap
  prettier.quoteProps
  prettier.requirePragma
  prettier.semi
  prettier.singleQuote
  prettier.tabWidth
  prettier.trailingComma
  prettier.useTabs
  prettier.vueIndentScriptAndStyle
  prettier.embeddedLanguageFormatting
  Note
  Nếu trong project có file cấu hình .prettierrc thì các thông tin trong cài đặt của VSCode sẽ bị ghi đè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *